You are here

Arvopaperi

Kaupankäyntiä omistusoikeuksilla

Aikoinaan ihmiset aitasivat omaisuutensa ja velkasuhteita kirjattiin esimerkiksi savitauluihin. Nykyään osoituksena erilaisista omistuksista käytetään arvopapereita. Arvopapereiksi kutsutaan asiakirjoja tai arvo-osuuksia, joilla
käydään kauppaa. Näihin kuuluvat osakkeet, velkakirjat sekä osuudet sijoitusrahastoissa. Arvopapereilla voidaan käydä joko yksityistä tai julkista kauppaa. Julkinen kauppa tapahtuu yleensä pörssissä.

Arvopaperi voi olla nimensä mukaisesti konkreettinen asiakirja, mutta nykyään kauppaa käydään käytännössä aina sähköisesti. Arvopaperit voivat olla rekisteröityjä niiden omistajan nimelle, tai ne voivat olla haltijakohtaisia. Tällöin arvopaperin omistaa se henkilö, jonka hallussa se kulloinkin on. Rahanpesun vastaisten säädösten tiukentuminen on vähentänyt viime vuosikymmeninä haltijakohtaisia arvopapereita, sillä ne ovat olleet helposti liikuteltavana omaisuuslajina rikollisten suosiossa.

Muun muassa pankit, yritykset ja valtiot voivat laskea liikkeelle arvopapereita. Pankit, valtiot ja valtioiden keskuspankit laskevat liikkeelle velkakirjoja, yritykset osakkeita. Velkakirjat oikeuttavat perimään sovittua korkoa lainattua varallisuutta vastaan. Osakkeet oikeuttavat omistusvaltaan ja mahdollisesti myös äänivaltaan yrityksessä. Lisäksi yritys voi jakaa osakkeenomistajille osinkoa voitoistaan.

Arvopapereilla voidaan käydä kauppaa suoraan niiden liikkeelle laskijan ja ostajan välillä. Ostaja voi kuitenkin usein myös myydä arvopaperin eteenpäin niin sanotuilla jälkimarkkinoilla. Tällöin velkakirjat tai osakkeet myydään sijoittajalta toiselle sijoittajalle.

Arvopaperimarkkinat ovat viime vuosina keskittyneet nopeasti sekä osake- että velkakirjapuolella, kun eri maiden pörssit ovat yhdistyneet. Samalla arvopapereiden kirjo on monimuotoistunut, kun rahoituslaitokset ovat kehittäneet yhä monimutkaisempia sijoitustuotteita.

Esimerkkinä tästä olivat vuoden 2008 finanssikriisin käynnistäneet subprime-arvopaperit, joihin oli ”paketoitu” matalan riskin asuntolainoja ja erittäin korkean riskin lainoja.

Maailman osakemarkkinoilla kaupattavien arvopaperien yhteenlaskettu arvo

1000 miljardia
dollaria, ei sisällä
johdannaismarkkinoita

65

a

55

45

54

48

36

34

17

11

Lähde: McKinsey: Mapping Global Capital Markets 2011, s. 2