You are here

OECD

Yhteistyötä, tutkimusta ja valtaa

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, joka perustettiin vuonna 1961. Vuonna 2012 sillä oli 34 jäsenmaata, joista yksi on Suomi. OECD:n yleisiksi toimintatavoitteiksi on määritelty kestävän talouskasvun ja työllisyyden edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Järjestö toimii foorumina, jossa jäsenmaiden edustajat neuvottelevat ja sopivat sosiaalisista ja taloudellisista politiikkalinjauksista ja standardeista. OECD:ssä käsitellään monia aiheita, esimerkiksi hallintoa, maataloutta, ympäristöä, työmarkkinoita, kehityspolitiikkaa, kauppaa, verotusta, sijoituksia ja rahoitusta. Tuloksena voi olla joko sitovia sopimuksia tai suosituksia hallituksille ja yrityksille. Lisäksi OECD tuottaa runsaasti tutkimus- ja tilastotietoa.

Vaikka OECD on lähinnä jäsenmaidensa yhteistyöfoorumi, järjestöllä ja sen linjauksilla voidaan sanoa olevan paljon taloudellista valtaa. Jäsenmaiden taloudet kattavat noin kaksi kolmasosaa maailmantaloudesta. Sen eri maiden virkamiehiä kokoavat teemaryhmät ovat historiallisesti olleet tehokkaita välineitä uusien hallinnon ja talouden ideoiden levitykseen. Kriitikoiden mukaan OECD edistää linjauksillaan ja suosituksillaan usein uusliberalistista talouspolitiikkaa.