You are here

Sosialismi

Idealismia vai solidaarisuutta?

Sosialismilla viitataan yhteiskuntateoriaan tai -ajatteluun, joka tavoittelee tuotantovälineiden sekä tuotannon jakelun ja vaihdon yhteisomistusta aineellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Sosialistista ajattelua luonnehtivat solidaarisuuden, yhteistyön ja vastavuoroisuuden ihanteet.

Sosialistisia ihanteita on tavoiteltu ja voidaan tavoitella hyvin eri tavoin lähtien aina keskitetystä valtiolähtöisestä hallinnoinnista päätyen päätöksentekomalliin, jossa valta on hajautettu itseään hallinnoiville yhteisöille.

Sosialistisia ajatusmalleja on kritisoitu runsaasti kautta sen historian. Niitä pidetään usein joko idealistisina ja epärealistisina malleina tai toisaalta niiden ei uskota edistävän taloudellisia päämääriä ja esimerkiksi taloudellista tehokuutta kapitalismin tavoin. 1900-luvun loppupuolella ja sen jälkeen sosialismin kritiikki voimistui etenkin etenkin Neuvostoliiton ja muiden niin sanottujen reaalisosialististen maiden romahtamisen jälkeen.

www.sosialistiliitto.org

www.rosalux.de