You are here

Talous

Onko talous katsojan silmässä?

Taloudella tarkoitetaan monia asioita. Talous on mahdollista ymmärtää esimerkiksi tuotantona, riistona, vaihtona tai instituutioiden joukkona. Nykyinen talousjärjestelmä on yksi talouden järjestämisen tapa monien eri vaihtoehtojen joukossa.

Valtavirran kansantaloustieteessä talouden piiriin lasketaan yleisesti kaikki erityisesti markkinoilla tapahtuva vaihto, jossa raha vaihtaa omistajaa. Tällöin esimerkiksi kotityö, vaihtokauppa, omavaraisviljely tai jokamiehenoikeuksiin kuuluva keräily rajataan talouden ulkopuolelle. Määritelmä tuntuu luontevalta, koska nimenomaan raha on keskeinen taloutta koskevissa mielikuvissa.

Osa taloustieteestä käsittelee taloutta vaihtoa laajemmin: tuotantona tai riistona. Tuotanto tarkoittaa niiden olosuhteiden tutkimista, joissa tavaran ja palveluiden tuottaminen tapahtuu. Riiston käsite lisää tähän havainnon usein epäsymmetrisistä valta- ja omistussuhteista. Tuotanto-olosuhteet ovat tulosta työnantajan ja työntekijän neuvottelusta, joko suoraan tai liittojen välityksellä. Kuitenkin roolinsa vuoksi työantajalla on käytännössä aina enemmän valtaa vaikuttaa työn ehtoihin.

Uusklassisessa taloustieteessä eroja ihmisten ostovoimassa ei usein pidetä ongelmallisena. Taustalla on ajatus, jonka mukaan toiset ovat halukkaampia lykkäämään kulutusta eli säästämään. Eriarvoisuudet selitetään näin psykologialla ja henkilökohtaisilla mieltymyksillä. Todellisuudessa kuluttajat ovat markkinoilla hyvin eriarvoisessa asemassa talouden rakenteisiin sisältyvien valtasuhteiden vuoksi.

Suuri osa taloustieteestä tyytyy tutkimaan vain markkinavaihtoa. Tällöin esimerkiksi institutionaaliset ja poliittiset taustatekijät ”vakioidaan” ja työolosuhteet katsotaan ”ulkoisiksi” tekijöiksi, joilla on merkitystä vain kustannusten ja tehokkuuden tuottajana. Näin vaikkapa kuluttajien halujen tutkiminen saattaa johtaa suositukseen työolosuhteiden heikentämisestä tuotteiden hintojen laskemiseksi. Varjoon jää se, ettei ihmisten rooleja tuottajina ja kuluttajina voida irrottaa selvästi toisistaan.