You are here

Sosiaalifoorumit toisenlaisen maailman asialla

Kuva: Tuomas Ylä-Anttila

Tammikuussa 2001 maailma sai nähdä uuden poliittisen ilmiön. Samaan aikaan, kun taloudellinen ja poliittinen eliitti kerääntyi Sveitsin Davosissa pidettyyn Maailman talousfoorumiin, kansalaisliikkeet kokoontuivat eteläbrasilialaiseen Porto Alegren kaupunkiin Maailman sosiaalifoorumiin.

Tilaisuus oli menestys. Osallistujia oli noin 10 000, ja uutinen tapahtumasta levisi heidän mukanaan tehokkaasti. Pian paikallisia, alueellisia ja temaattisia ryhmiä syntyi eri puolille maailmaa. Kaikkien niiden ydinviesti oli alusta alkaen sama, uusliberalistisen talousajattelun leviämisen estäminen.

Näitä liikkeitä kutsutaan usein nimellä ”foorumiprosessit”. Ne ovat erilaisia eri ihmisille, ryhmille ja järjestöille.

Yksi tapa käsittää nämä foorumit on nähdä ne poliittisina kokouspaikkoina. Ihmiset, järjestöt ja ajatukset kohtaavat, ja keskusteluiden pohjalta muotoillaan uusia poliittisia tavoitteita niiden vanhojen ja kyseenalaistamattomien tilalle. Kokouksissa mietitään myös toimintamuotoja tavoitteiden toteuttamiseksi.

Toinen, edellistä täydentävä, tapa on nähdä foorumit osana poliittista muutosprosessia. Maailman sosiaalifoorumi on vain yksi lukuisista kokouksista ja kohtaamisista, jotka yhdessä aikaansaavat muutosta.

Yhdistävä tekijä kummallekin näkökulmalle on politiikka – ei puoluepolitiikka tai äänestysosallistuminen, vaan edustuksellisen demokratian ulkopuolella tapahtuva poliittinen toiminta. Tavoitteena on edistää maailmanlaajuista muutosta jokaisen paikallisiin kokemuksiin perustuen. Tässä mielessä Maailman sosiaalifoorumi ja siihen liittyvät muut foorumiprosessit ilmentävät poliittisen toiminnan etsintää, tai sen löytymistä, globalisaation aikakaudella.

Foorumit myös vastaavat monia käsityksiämme siitä, miten politiikkaa voi ja tulee viedä eteenpäin tänä päivänä. Enää ei ole niin tärkeää, että politiikka rajataan järjestöihin tai että ihmiset valitsevat edustajia toteuttamaan politiikkaa puolestansa. Monet ovat sitä mieltä, että jokaisen tulisi olla yhteiskunnallisesti aktiivinen. Foorumien osanottajat eivät ensisijaisesti edustakaan järjestöjä, vaan ovat itsenäisiä poliittisia toimijoita.

Foorumiprosessit eivät anna mitään valmiiksi muotoiltua poliittista vastausta taloudelliselle globalisaatiolle. Monet aktiivit keskustelevat myös siitä, miten foorumeja voisi kehittää. Usein ollaan kaukana sovusta. Toistuvasti esiin nousee ennen kaikkea kysymys foorumeiden todellisesta tarkoituksesta. Riittääkö pelkkä kokouspaikkana toimiminen?

Joillekin osallistujille se riittää, joillekin se on jopa koko asian ydin. Heidän mielestään on tärkeää, ettei foorumissa tehdä mitään yhtenäisiä päätöksiä, jottei siitä kehittyisi YK:n, EU:n WTO:n ja muiden vastaavien järjestöjen keskustelukumppania. Jos foorumi pakotettaisiin yhteen muottiin, se alkaisi väistämättä sortua sisäisiin erimielisyyksiinsä. Kaikkien ihmisten, järjestöjen, ryhmien ja verkostojen maailmankatselmusten ja ideoiden yhtenäistäminen olisi erittäin vaikeaa, ehkä jopa mahdotonta.

Toiset ovat puolestaan pettyneitä siihen, ettei foorumia voi käyttää selkeänä muutoksen työvälineenä. Heille ei riitä, että ihmiset kokoontuvat puhumaan keskenään. He haluavat luoda selkeää politiikkaa.

Jotkut kokevatkin, että olisi perustettava sellainen järjestö, joka voisi julkaista lausuntoja ja olla selkeämpi toimija globalisaatioprosessissa. Olisi hienoa, jos maailman poliitikot tekisivät yhteistyötä kansalaisliikkeiden kanssa, sillä tämä lisäisi liikkeiden valtaa.

Riippumatta siitä, että foorumeita lähestytään eri näkökulmista, on monen mielestä niiden synty kuitenkin uusi poliittinen askel. Aikana, jolloin taloudellinen globalisaatio syvenee ja kansalliset poliittiset toimintamuodot tuntuvat entistä tehottomilta, foorumit ovat uusi mahdollisuus tuoda esiin maailmanlaajuisia sosiaalisia ja poliittisia muutosehdotuksia.

Kukaan ei tietenkään osaa ennustaa miten eläväisiä foorumiprosessit ovat tulevaisuudessa, tai minkälaisen sisällön ne saavat. Luultavasti niihin sekoittuu uusia globaalipoliittisen toiminnan muotoja. Jo nyt on kuitenkin selvää, että niillä on merkitystä.

Sen lisäksi että monet aloitteet ovat saaneet foorumeissa alkunsa, foorumit antavat myös toivoa siitä, että toisenlainen maailma on todella mahdollinen.

Adrienne Sörbom

Talouden paikat: